خوراک گاو

 cow

استارتر گوساله

موارد مصرف:

این خوراك جهت گوساله های پرواری از یك هفتگی تا سه ماهگی قابل مصرف می باشد.

مقدار و روش مصرف : برای گوساله های پرواری از 5/0 الی 3 كیلوگرم در روز مصرف شود.

شكل ظاهری و دانه بندی محصول : این محصول به صورت پلت و با دانه بندی مشخص با قطر 4 میلیمتر تولید می گردد.

تركیبات : جو ، سویا، ذرت ، ملاس، مكمل های دامی ، پودر چربی، نمك، جوش شیرین و ....

 

آنالیز 91% ماده خشك Analysis

l5

پروتئین خام CP

       %       

1+20

انرژی متابولیسمیME

Mcal/kg

3

كلسیم Ca

       %       

15/1

فسفر قابل دسترسAvp

%

73/0

انرژی افزایش وزنNEG

%

73/0

رطوبت DM

%

1+ 10

 

شرایط و مدت نگهداری : 4 ماه پس از تولید و در جای خشك و خنك نگهداری شود.

بسته بندی : در كیسه های 5/0 + 45 كیلوگرمی

خوراك دام پرواری

موارد مصرف : این خوراك جهت دامهای پرواری پرتولید قابل مصرف می باشد.

مقدار و روش مصرف : برای گوساله های پرواری ، 3 الی 6 كیلوگرم در روز مصرف شود.

شكل ظاهری و دانه بندی محصول : این محصول به صورت پلت و با دانه بندی مشخص با قطر 8 میلیمتر تولید می گردد.

تركیبات : جو، سبوس گندم ، ذرت ، ملاس، مكمل های دامی، كنجاله تخم پنبه ، نمك و ....                   

 

آنالیز 91% ماده خشك   Analysis

l3

پروتئین خام  CP

%

12±1

انرژی متابولیسمیME

Mcal/kg

38/2

كلسیم Ca

%

81/0

فسفر قابل دسترسAvp

%

76/0

انرژی افزایش وزنNEG

%

5/1

رطوبت DM

%

10±1

 

شرایط و مدت نگهداری : 4 ماه پس از تولید و در جای خشك و خنك نگهداری شود.

بسته بندی : در كیسه های 5/0 + 45 كیلوگرمی 

 

خوراك دام كم شیر C

 موارد مصرف : این خوراك جهت دامهای شیری با میزان شیردهی بین 10 الی 20 كیلوگرم در روز قابل مصرف می باشد.

مقدار و روش مصرف : برای گاوهای شیری ، 6 الی 9 كیلوگرم در روز مصرف شود.

شكل ظاهری و دانه بندی محصول : این محصول به صورت پلت و با دانهبندی مشخص با قطر 8 میلیمتر تولید می گردد.

تركیبات : جو، سبوس گندم، سویا، ذرت، تفاله چغندر قند، ملاس، مكمل های دامی، كنجاله تخم پنبه ، پودر چربی، جوش شیرین ، نمك و ....

 

آنالیز 91% ماده خشك  Analysis

پروتئین خام  CP

       %       

15±1

انرژی متابولیسمیME

Mcal/kg

54/2

كلسیم Ca

       %       

89/0

فسفر قابل دسترسAvp

%

76/0

انرژی شیر دهیNEL

%

55/1

رطوبت DM

%

1+ 10

 

شرایط و مدت نگهداری : 4 ماه پس از تولید و در جای خشك و خنك نگهداری شود.

بسته بندی : در كیسه های 5/0 + 45 كیلوگرمی

 

خوراك دام متوسط شیر B

مواد مصرف : این خوراك جهت دامهای شیری با میزان شیردهی بین 20 الی 30 كیلوگرم در روز قابل مصرف می باشد.

مقدار و روش مصرف : برای گاوهای شیری ، 9 الی 12 كیلوگرم در روز مصرف می شود.

شكل ظاهری و دانه بندی محصول : این محصول به صورت پلت و با دانه بندی مشخص با قطر 8 میلیمتر تولید می گردد.

تركیبات : جو، سبوس گندم ، سویا، ذرت ، تفاله چغندر قند، ملاس، مكمل های دامی ، كنجاله تخم پنبه ، پودر چربی ، جوش شیرین، نمك و ....

 

آنالیز 91% ماده خشك  Analysis

l4

پروتئین خام  CP

%

17±1

انرژی متابولیسمیME

Mcal/kg

6/2

كلسیم Ca

%

87/0

فسفر قابل دسترسAvp

%

62/0

انرژی شیر دهی NEL

%

69/1

رطوبت DM

%

10±1

 

شرایط و مدت نگهداری : 4 ماه پس از تولید و در جای خشك و خنك نگهداری شود.

بسته بندی : در كیسه های 5/0 + 45 كیلوگرمی

 

 

خوراك دام پر شیر A

موارد مصرف : این خوراك جهت دامهای شیری با میزان شیردهی بالای 30 كیلوگرم در روز قابل مصرف می باشد.

مقدار و روش مصرف : برای گاوهای شیری ، 12 الی 15 كیلوگرم در روز مصرف شود.

شكل ظاهری و دانه بندی محصول : این محصول به صورت پلت و با دانه بندی مشخص با قطر 8 میلیمتر تولید می گردد.

تركیبات : جو ، سبوس گندم، سویا، ذرت ، تفاله چغندر قند، ملاس، مكمل های دامی، كنجاله تخم پنبه، نمك ، پودر چربی، جوش شیرین ، توكسین بایندر و ...

 

آنالیز 91% ماده خشك  Analysis 

l2

پروتئین خام  CP

%

18±1

انرژی متابولیسمیME

Mcal/kg

72/2

كلسیم Ca

%

89/0

فسفر قابل دسترسAvp

%

63/0

انرژی شیر دهیNEL

%

78/1

رطوبت DM

%

10±1

 

شرایط و مدت نگهداری : 4 ماه پس از تولید و در جای خشك و خنك نگهداری شود.

بسته بندی : در كیسه های 5/0 + 45 كیلوگرمی

 

خوراك دام سوپر شیر + A

 موارد مصرف : این خوراك جهت دامهای شیری با میزان شیردهی بالای 35 كیلوگرم در روز قابل مصرف می باشد.

مقدار و روش مصرف : برای گاوهای شیری، 15 الی 17 كیلوگرم در روز مصرف شود.

شكل ظاهری و دانه بندی محصول : این محصول به صورت پلت و با دانه بندی مشخص با قطر 8 میلیمتر تولید می گردد.

تركیبات : جو، سبوس گندم ، سویا ، ذرت ، تفاله چغندر قند ، ملاس، مكمل های دامی ، كنجاله تخم پنبه ، نمك ، پودر چربی ، جوش شیرین ، توكسین بایندر و ...

 

آنالیز 91% ماده خشك Analysis

l1

پروتئین خام  CP

%

19±1

انرژی متابولیسمیME

Mcal/kg

85/2

كلسیم  Ca

%

89/0

فسفر قابل دسترسAvp

%

63/0

انرژی شیر دهیNEL

%

9/1

رطوبت DM

%

10±1

 

شرایط و مدت نگهداری : 4 ماه پس از تولید و در جای خشك و خنك نگهداری شود.

بسته بندی : در كیسه های 5/0 + 45 كیلوگرمی

 

footer

 

شركت اصفهان مكمل در سال 1369تأسیس گردید احداث كارخانجات تولید خوراك دام و طیور و آبزیان اصفهان مكمل در سال 1375 در زمینی به مساحت 8800 متر مربع در شهرك صنعتی سه راه مباركه اصفهان آغاز شد و در سال 1377 اولین خط تولید خوراك آماده دام و طیور به صورت پودری (Mash  ) به بهره برداری رسید. در سال 1378 خط تولید مكمل های غذایی و درمانی دام و طیور با مجوز و نظارت سازمان دامپزشكی راه اندازی گردید . در سال 1380 خط تولید آجر لیسیدنی دام با دو تركیب معمولی و فسفردار به بهره برداری رسید و در همان سال اقدام به ارائه طرح تولید خوراك اكسترود آبزیان نمود. در سال 1386 خط تولید آبزیان با ظرفیت  اسمی 000/50 تن در سال با بهره گیری از ماشین آلات شركت Amandus Kahl  آلمان به بهره برداری رسید.