دام

 

كنسانتره 5 درصد معدنی - ویتامینه پایه

   آنالیز مواد مغذی كنسانتره
 ماده مغذی  واحد  مقادیر در كنسانتره پایه
 انرژی قابل سوخت و ساز (Men )    كیلوكالری بر كیلوگرم  1100
پروتئین خام (CP)   درصد  10±0.5
چربی خام (EE)   درصد   حداكثر 1
فیبر خام (CF)   درصد    حداكثر2
كلسیم (Ca)    درصد  16±0.5
 فسفر قابل دسترس (NPP)  درصد  5/6
سدیم (Na) درصد  1/8
متیونین + سیستنین (Met+Cys) درصد  4/1
لیزین (Lys) درصد  2/6

                                                     

اجزای تشكیل دهنده : اسیدهای آمینه، آنزیم فیتاز، كربنات كلسیم، كلسیم فسفات، آنتی اكسیدان، نمك، مكمل های معدنی، ویتامینه و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز

 

 

كنسانتره 5% معدنی - ویتامینه ویژه

   آنالیز مواد مغذی كنسانتره
 مقادیر در كنسانتره ویژه  واحد ماده مغذی 
 انرژی قابل سوخت و ساز (MEn )  كیلوكالری بر كیلوگرم  1900
 پروتئین خام (CP)   درصد  30±0.5
 چربی خام (EE)  درصد  حداكثر 1
 فیبر خام (CF)  درصد  حداكثر2
 كلسیم (Ca) درصد  5/70
 فسفر قابل دسترس (NPP) درصد  7/45
سدیم (Na) درصد 1/85
متیونین(Met) درصد 4/92
متیونین + سیستنین (Met+Cys) درصد 5/25
لیزین (Lys)  درصد 3/55
ترنونین (Thr) درصد 2/10

                                                                                     

                                                                                                          

اجزای تشكیل دهنده: گلوتن ذرت، ذرت، كنجاله سویا، اسیدهای آمینه، آنزیم های غذایی ( مولتی آنزیم و فیتاز) ، كربنات كلسیم، كلسیم فسفات، آنتی اكسیدان ، توكسین بایندر،‌نمك ، مكمل های معدنی- ویتامینه، تركیبات محرك رشد و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز

 

 

كنسانتره 2.5% معدنی - ویتامینه سوپر   

آنالیز مواد مغذی كنسانتره
ماده مغذی   واحد مقادیر در كنسانتره سوپر 
انرژی قابل سوخت و ساز (Men)  درصد 600 
پروتئین خام (CP)   درصد   10±0.5
چربی خام (EE)  درصد   حداكثر 1 
فیبر خام (CF)   درصد   حداكثر 2
كلسیم (Ca)  درصد   16
 فسفر قابل دسترس (NPP) درصد   13±0.5
سدیم (Na) درصد 4/20
متیونین(Met) درصد 8
متیونین + سیستنین (Met+Cys) درصد 8/5
لیزین (Lys) درصد 4/5

2

اجزای تشكیل دهنده : سبوس گندم، اسیدهای آمینه، آنزیم های غذایی ( مولتی آنزیم و فیتاز) ، كربنات كلسیم، كلسیم فسفات، آنتی اكسیدان ، نمك، جوش شیرین، مكمل های معدنی، ویتامینه ، تركیبات محرك رشد و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز.

 

كنسانتره 5% معدنی- ویتامینه ایده آل

   آنالیز مواد مغذی كنسانتره
 ماده مغذی واحد  مقادیر در كنسانتره ایده آل 
 انرژی قابل سوخت و ساز (MEn)  كیلوكالری بر كیلوگرم  1450 
 پروتئین خام (CP)  درصد   20±1
چربی خام (EE)   درصد   حداكثر 1 
فیبر خام (CF)  درصد   حداكثر 2
كلسیم (Ca)   درصد   16.5
فسفر قابل دسترس (NPP)  درصد  درصد   5.7
سدیم (Na) درصد  1.8
متیونین + سیستنین (Met+Cys) درصد  4.1
لیزین (Lys) درصد  2.6

                                           

                                    

اجزای تشكیل دهنده: گلوتن ذرت، كنجاله سویا، اسیدهای آمینه، آنزیم فیتاز، كربنات كلسیم ، كلسیم فسفات، آنتی اكسیدان، نمك ، مكمل معدنی – ویتامینه  و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز.

 

footer

 

شركت اصفهان مكمل در سال 1369تأسیس گردید احداث كارخانجات تولید خوراك دام و طیور و آبزیان اصفهان مكمل در سال 1375 در زمینی به مساحت 8800 متر مربع در شهرك صنعتی سه راه مباركه اصفهان آغاز شد و در سال 1377 اولین خط تولید خوراك آماده دام و طیور به صورت پودری (Mash  ) به بهره برداری رسید. در سال 1378 خط تولید مكمل های غذایی و درمانی دام و طیور با مجوز و نظارت سازمان دامپزشكی راه اندازی گردید . در سال 1380 خط تولید آجر لیسیدنی دام با دو تركیب معمولی و فسفردار به بهره برداری رسید و در همان سال اقدام به ارائه طرح تولید خوراك اكسترود آبزیان نمود. در سال 1386 خط تولید آبزیان با ظرفیت  اسمی 000/50 تن در سال با بهره گیری از ماشین آلات شركت Amandus Kahl  آلمان به بهره برداری رسید.